dränering

Land dränering

Fastighetens dränering och avloppsanslutning Korrekt avfallshantering av smutsigt och regnvatten är en självklarhet för många. Ansvaret ligger dock inte enbart på offentlig avfallshantering. Varje enskild fastighetsägare utmanas här. Avloppsvattnet från en byggnad matas in i det offentliga avloppet via det så kallade fastighetsdreneringssystemet (GEU). Fastighetsägaren ansvarar för konstruktion och underhåll av detta system. Regnvattnet som samlas bör infiltreras på fastigheten – så långt detta är tekniskt genomförbart. Info för byggare och planerare Planering och tillverkning av dräneringssystemet måste utföras i enlighet med gällande EN- och DIN-standarder och de allmänt erkända reglerna baserade på den senaste tekniken. Ett dräneringssystem för fastigheter består av huvudrör, inspektionsaxlar och avloppsrör. Arbetet med dessa linjer får endast utföras och kontrolleras av till exempel dräneringsföretag från Stockholm. ”Överlämnandet” av avloppsvattnet sker vanligtvis vid fastighetsgränsen. Byggare och planerare besöker kundinformation ytterligare förslag och användbara tips för att planera och förbereda landanslutningskabeln och dräneringssystemet. Detta skulle hjälpa dig att undvika eventuella fel och senare problem under drift av fastighetsägaren eller under godkännande av det kommunala elföretaget. Bevis på frihet från brister Kom ihåg i god tid att när du bygger, utvidgar eller omvandlar fastighetens dräneringssystem för att kontrollera tätheten i avloppsledningarna för regn, smuts och blandvattenavlopp som ligger i marken, ska du omedelbart meddela de kommunala arbetena om slutgiltigt godkännande genom att utföra ett vattennivåprov. Befintliga system måste vanligtvis kontrolleras var 20: e år. Den rättsliga grunden för byggandet, driften och underhållet av dräneringssystemet för fastigheter är Rosengård i staden Malmö. Som fastighetsägare är du skyldig att följa dräneringsbestämmelserna. Kontrollera anslutning till avloppet Nätverket med offentliga avlopp i Malmö, liksom alla andra strukturella system, måste underhållas regelbundet och repareras vid skador. Dräneringsföretagen i Malmö kontrollerar regelbundet huvudkanalerna och anslutande kanaler i det allmänna vägområdet för att avgöra om de är täta. Fastighetsägare måste också ha sina egna dräneringsrör som körs i marken regelbundet för skador, till exempel med hjälp av en kamera. Oavsett de tidsfrister som anges i Landshut City Dränage-stadgan bör du se till att ditt dräneringssystem fungerar korrekt i ditt eget intresse. Liksom med bilen eller värmaren blir det vanligtvis bara riktigt dyrt om skador upptäcks för sent eller om en nödsituation uppstår. Funktionella kablar tjänar till att skydda miljön och vattnet, samt att bevara värdet på din egendom. Vid den pågående övervakningen av äldre dräneringssystem måste fastighetsägaren kontrollera systemen som ska underhållas med 20 års intervall från idrifttagande på egen bekostnad för en tekniskt lämplig entreprenör för att säkerställa att de är felfria och att resultatet bekräftas av dem. Fastighetsägaren måste skicka bekräftelsen till staden eller det kommunala verktyget på begäran. När dräneringsföretaget kontrollerar de viktigaste avloppsledningarna och fastighetsförbindelserna som en del av sin egen övervakning, kan du förvänta dig att det kommer att kräva bevis på frånvaron av brister i ditt dräneringssystem för fastigheten. Vårt tips: Fråga dräneringsföretaget om kommunala avlopp i anslutningsområdet kommer att kontrolleras inom en snar framtid eller om avlopp eller vägbyggnadsåtgärder planeras. Du kan få ett billigt erbjudande för ditt eget uppdrag från de företag som beställts av de kommunala

Läs mer »